Informace o zpracování osobních údajů

Paní Kateřina Hocková, IČ: 741 285 58, se sídlem podnikání Elektrárenská 983/5, 101 00 Praha 10 Michle, jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienty využívajících jejích služeb (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany paní Kateřiny Hockové, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Paní Kateřina Hocková zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Paní Kateřina Hocková shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

1) Zajištění a poskytnutí služeb realitního makléře

zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

- paní Kateřina Hocková shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu dohody uzavírané se subjektem údajů

2) Prezentace a propagace činnosti makléřky paní Kateřiny Hockové a marketing

souhlas se zpracováním osobních údajů

- Paní Kateřina Hocková dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mailová adresa subjektu údajů, a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.

- Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese makléřky nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také zpracovateli a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR. Těmito zpracovateli jsou:

hypoteční poradce: Erik Kvietek
Advokát: Mgr. Lenka Němcová

Paní Kateřina Hocková dále informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou makléřkou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Makléřka poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může makléřka požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl makléřce, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že makléřka nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat makléřku o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Makléřka vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje:
https://www.uoou.cz/